Hệ thống năng lượng Commonwealth – Phần V


6/ Các đơn vị kinh doanh định hướng cung cấp/công nghệ; sản xuất và cung cấp năng lượng

Các đơn vị kinh doanh định hướng cung cấp/công nghệ sẽ thiết lập chiều kích đầu ra thứ ba của chuỗi giá trị COM/Energy. Trong phạm vi có thể, chúng sẽ hoạt động bên ngoài môi trường bị điều tiết. Chiều kích này sẽ đại diện tất cả các thành phần, các hoạt động, và các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc sản xuất, chuyển đổi, và dự trữ năng lượng. Theo truyền thống, Canal, dự trữ LNG, và hơi nước đã là một phần của cấp phép hoạt động bị điều tiết. Nhưng để khai thác đầy đủ tiềm năng, chúng sẽ được chuyển giao, ở những nơi có thể, thành một phần không bị điều tiết của chuỗi giá trị, ở đó chúng sẽ được coi như một hoạt động kinh doanh độc lập. Đơn vị kinh doanh trong đó việc cung cấp/sản xuất năng lượng sẽ như sau.

a/ Sản xuất năng lượng (Canal)

Canal là một công ty bán buôn điện cung cấp điện cho một số các công ty điện lực, bao gồm các công ty con của COM/Energy. Một phần nguồn cung phân phối điện của công ty đến từ các nhà đầu tư trong một số công ty sản xuất điện, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Seabrook, ở đó các khoản đầu tư được quản lý như một phần của danh mục đầu tư của lợi nhuận. Canal cũng sở hữu và điều hành Canal Unit 1. Đơn vị này bán điện của mình cho Boston Edison, Điện lực New England, Montaup Electric, và Cambridge/Commonwealth Electric. Các hợp đồng hiện tại đối với đơn vị này kết thúc vào năm 2001, tại thời điểm Canal sẽ có một nhà máy điện hết khấu  hao để có thể có một cơ hội kinh doanh đáng kể.

Nhận thức được sự hiện diện của những tiện ích đã hết khấu hao khác và thực tế rằng vốn và chi phí hoạt động tương đối ổn định giữa nhiều đơn vị, một nhà cung cấp điện được cấu trúc mới có thể chỉ hiệu quả với mức cung nhiên liệu có giá thấp (so sánh với các đơn vị khác) hay một lợi thế hiệu quả. Vì những lợi thế hiệu quả không thể đạt được với các đơn vị cũ, Canal đang đàm phán một liên minh kinh doanh tiềm năng với các nhà cung cấp nhiên liệu chính. Để chuẩn bị cho năm 2001, Canal 1 sẽ theo đuổi một chiến lược kinh doanh khác biệt để tiếp tục sự tồn tại của đơn vị và thị trường điện cho các khách hàng hiện thời. Để đạt được điều này, Canal sẽ tham dự vào các đối tác kinh doanh cần thiết để tạo ra việc định giá dựa trên nền tảng thị trường với một nguồn cung nhiên liệu với giá cạnh tranh.

Đơn vị Canal 2 được đồng sở hữu với Montaup Electric Company, và khả năng của nó được chia đều cho Montaup và Commonwealth/Cambridge Electric. Đơn vị Canal 2 sẽ tiếp tục cung cấp điện cho các hợp đồng hiện tại đến 2010. Với việc chuyển sang dùng khí đốt tự nhiên, Đơn vị 2 sẽ không chỉ giảm phát thải của mình, mà còn có khả năng linh hoạt để chuyển đổi nahnh chóng giữa dầu và khí tự nhiên. Bằng việc sử dụng các tiện ích dự trữ dầu hiện có và đảm bảo các nguồn cung cấp khí đốt đa dạng, Canal sẽ có cơ hội để môi giới với số lượng đáng kể khí đốt tự nhiên, dầu và điện như một người phát triển thị trường.

Canal, mặc dầu hiện là một phần của hoạt động kinh doanh được cấp phép, cuối cùng sẽ được quản lý như một đơn vị tự chủ với các mối quan hệ khách hàng và nhà cung cấp. Như một đơn vị tự chủ, Canal sẽ chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của mình và các chi phí liên quan để đáp ứng các kỳ vọng của thị trường. Giai đoạn đầu tiên của sự chuyển đổi này sẽ là thiết lập một liên doanh dự án như một phần của việc marketing và tái cấu trúc Đơn vị 1 để đạt được các khách hàng có thời hạn dài hơn.

b/ Dự trữ khí đốt (LNG)

Bây giờ được biết đến như Hopkinton LNG, công ty con tiện ích dự trữ này sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho công ty phân phối khí đốt trong suốt những tháng mùa đông lạnh nhất. Với những triển vọng của việc bãi bỏ điều tiết, việc quản lý Hopkinton LNG sẽ điều tra các cơ hội kinh doanh khác, mà nó bao gồm marketing các dịch vụ hóa lỏng khí, các dịch vụ dự phòng khẩn cấp, và các dịch vụ chạm mức cao điểm. Việc phát triển các cơ hội này phụ thuộc vào tính kinh tế của việc sử dụng tiếp tục LNG của các công ty phân phối khí đốt đối với các mục đích riêng của mình.

Công ty con này cũng sở hữu một nhà máy hóa hơi thứ cấp tại Acushnet, Massachusetts, với khả năng dự trữ bổ sung. Tiện ích Hopkinton được hoạt động và duy trì bởi Air Products và Chemical, Inc., theo một hợp đồng dài hạn. Nhà máy Acushnet được hoạt động và duy trì bởi các nhân viên bộ phận phân phối khí đốt.

c/ Dịch vụ hơi nước

Hơi nước hiện tại được cung cấp từ hai nhà máy Cambridge Electric, Kendall và Blackstone, thông qua một hệ thống phân phối bốn dặm cung cấp hơi nước và đường ống ngược lại. Như một thực thể phi điều tiết, công ty hơi nước sẽ tiếp tục cung cấp hơi nước cho các khách hàng công nghiệp và thương mại tại Boston và Cambridge, bao gồm một bệnh viện, một viện bảo tàng, hai trường đại học, một nhà sản xuất, và một đơn vị nghiên cứu di truyền. Công ty con này sẽ phát triển như một thực thể độc lập với đội ngũ marketing và kỹ thuật của riêng mình.

Các khái niệm về hệ thống sưởi ấm trong hạt bằng hơi nước đã nhận được phản hồi từ bang Massachusetts. Trong Kế hoạch năng lượng 1993 của mình, bang đã đề nghị trợ giúp hệ thống năng lượng trong hạt và định hướng cùng sản xuất nhiệt năng. Với việc trợ giúp bang này và bằng cách áp dụng kinh nghiệm có được trong hoạt động của các nhà máy cùng sản xuất Kendall và Blackstone của mình, công ty sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ thống sưởi ấm tại các hạt tiềm năng khác được thiết lập thông qua các công ty con hệ thống cung cấp năng lượng của mình.

Ngoài ra, thông qua các đối tác kinh doanh với MIT và Boston Thermal (các tổ chức với hệ thống hơi nước kế nhau), công ty có thể thiết lập các kết nối liên kết với các hệ thống sưởi ấm của hạt hiện có và mở rộng nền tảng khách hàng vượt quá khu vực địa lý hiện tại. Hệ thống công ty hơi nước hiện tại thì có hiệu quả kinh tế đối với khách hàng hơn là hệ thống Boston Thermal bởi vì sau đó không có vòng ngưng tụ. Cuối cùng, việc sửa đổi turbin đối với nhà máy Blackstone cũng có thể cung cấp năng lượng có tiền lời không nhiều được môi giới bởi công ty môi giới năng lượng.

7/ Môi giới năng lượng và các hoạt động quốc tế

Hai sự phát triển chính trong ngành công nghiệp sẽ có thể kết nối và tiếp cận được với các thị trường năng lượng (cả mua và bán). Những hoạt động này sẽ không thể thiếu đối với chuỗi giá trị của COM/Energy. Để khám phá những cơ hội này, các đơn vị kinh doanh khác, bao gồm các hoạt động quốc tế và môi giới năng lượng, sẽ được phát triển. Bởi vì những đơn vị này được hình thành, các cơ hội trong các thị trường này sẽ được đánh giá.

a/ Môi giới năng lượng

Mối giới năng lượng là một lĩnh vực cơ hội chính đang được phát triển. Trong nhiều năm, dầu mỏ đã được mua trên cơ sở một hàng hóa cơ bản với các quyền chọn tương lai kèm theo. Với việc thực hiện Orders 436 và 636, khí đốt tự nhiên cũng có thể được mua như một hàng hóa cơ bản. Tương tự, với việc giới thiệu tự sản xuất như một nguồn năng lượng chính, điện sẽ được mua như một hàng hóa trong tương lai rất gần. Với những thay đổi này, các công cụ tài chính hiện đang được giới thiệu như một phương thức để thiết lập các quyền chọn giá dài hạn và ngắn hạn. Việc giới thiệu các hợp đồng tương lai là kết quả của nhu cầu thị trường đối với các giá cả năng lượng có sự chắc chắn hơn nhiều.

Với việc sử dụng dự phòng dầu mỏ, khí đốt, và điện, các sản phẩm mới sẽ được tung ra để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Những sản phẩm này sẽ được đòi hỏi trong thị trường như một cách thức để các công ty dịch vụ công cộng và các khách hàng tối thiểu hóa các rủi ro giá cả. Ngoài ra, việc ghép cặp các quyền chọn nhiên liệu và điện sẽ cho phép những đổi mới về hợp đồng mà sẽ làm thay đổi các thị trường công nghiệp và thương mại.

COM/Energy là một người mua và cung cấp chính dầu mỏ, khí tự nhiên, và điện. Để thực hiện hiệu quả việc kinh doanh của mình trong tương lai, nó sẽ được tham gia và các thị trường tương lai. Nhận thấy vô số quyền chọn năng lượng tự nhiên mà hệ thống kiểm soát (chẳng hạn, Đơn vị Canal 2 dầu/khí có thể thay thế lẫn nhau, dự trữ LNG, các hợp đồng cung cấp nhiên liệu phức tạp, dự trữ dầu, cung cấp khí đốt tự nhiên và các quyền vận chuyển), việc môi giới năng lượng cho thấy một cơ hội kinh doanh đáng kể.

Môi giới năng lượng sẽ phục vụ tất cả các đơn vị của chuỗi giá trị. Công ty con này sẽ được tham gia và môi giới dầu, điện, và khí đốt. Đơn vị sẽ phối hợp và quản lý tất cả các hoạt động cần thiết cho việc phát triển các cơ hội kinh doanh năng lượng bên ngoài của các đơn vị cần phải được giữ trong các thực thể bị điều tiết. Trong thị trường điện, công ty con sẽ hành động như một người tạo thị trườn gnăng lượng với năng lượng chi phí thấp được sản xuất từ Canal 1 và các đơn vị khác. Trong thị trường khí đốt tự nhiên, thực thể sẽ mua khí đối tự nhiên để cùng sản xuất với khách hàng, sản xuất năng lượng và các khách hàng chọn lọc khác.

Trong thị trường dầu mỏ, công ty con sẽ sử dụng nhiều quyền chọn dự trữ dầu và các hợp đồng để đáp ứng yêu cầu sản xuất năng lượng. Cuối cùng, đơn vị kinh doanh này sẽ phục vụ như một cơ cấu tiếp cận các thị trường đầu cơ, ngoài tầm với bình thường, hay không quen thuộc với các đơn vị kinh doanh hiện tại.

b/ Các hoạt động quốc tế

Các thị trường năng lượng đang trở nên ngày càng toàn cầu một cách tự nhiên – các sự kiện tại châu Âu, Viễn Đông, và châu Mỹ Latinh đã trực tiếp ảnh hưởng đến các thị trường năng lượng tại Hoa Kỳ. Điều này là một thực tế trong ngành công nghiệp dầu mỏ trong nhiều năm và đang trở thành chuẩn mực hơn trong các thị trường năng lượng khác, bao gồm khí đốt và điện. Cho dù trong hình thức của việc tái cấu trúc ngành (thị trường điện ở Anh) hay các giao dịch xuyên biên giới (khí đốt ở Canada), những sự kiện xuyên suốt thế giới đang tác động trực tiếp, hay ảnh hưởng đến tương lai đối với các ngành công nghiệp năng lượng nội địa. Như một kết quả đó là điều quan trọng ngày càng tăng mà COM/Energy không giới hạn quan điểm của nó chỉ trong Hoa Kỳ, mà giữ một cái nhìn cẩn trọng về các sự kiện và công nghệ đang phát triển khắp toàn cầu.

Trong mạch này, đơn vị hoạt động quốc tế sẽ chịu trách nhiệm đối với việc giám sát và đánh giá các xu hướng trong thị trường năng lượng ngoài Bắc Mỹ. Đơn vị này sẽ tìm kiếm liên tục các các thức để thúc đẩy những ý tưởng mới từ các phần khác của thế giới thành các đơn vị kinh doanh khác của COM/Energy. Ngoài ra, đơn vị này sẽ phục vụ như như một bước đệm cho tương lai của các dự án hải ngoại mà nó tận dụng các tiềm năng có sẵn trong các đơn vị kinh doanh khác của COM/Energy.

Thực tế, COM/Energy đã thiết lập các liên minh với các tổ chức nằm ở các quốc gia khác (Venezuela và Canada). Đơn vị hoạt động quốc tế sẽ tiếp tục tìm kiếm và tạo ra các liên minh mới trong thị trường năng lượng toàn cầu. Cho dù việc thúc đẩy một tiềm năng trong một thị trường bên ngoài Hoa Kỳ hay tận dụng một khuynh hướng toàn cầu mới xuất hiện tại Hoa Kỳ, đơn vị hoạt động quốc tế ưu tiên sẽ tùy thuộc và các đối tác trong bất cứ dự án nào để tiến hành nó.

(còn tiếp) 

Dịch và hiệu đính: T.Giang – SCDRC

Nguồn: Jamshid Gharajedaghi – System thinking: Managing Chaos and Complexity – Elsevier 2011.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s