2/ Bám chặt lợi ích quảng đại quần chúng nhân dân, xoay quanh các vấn đề dân sinh cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xúc tiến xây dựng xã hội hài hòa

Vấn đề dân sinh có nội hàm phong phú, liên quan rộng rãi với các vấn đề khác, giải quyết nó là cả một hệ thống công trình phức tạp và to lớn. Cần kiên định bám chặt lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, xoay quanh các vấn đề cơ bản, như “ai cũng được học hành, người lao động có việc làm, người có bệnh được chữa bệnh, người già được chăm sóc, ai cũng có chỗ ở”… nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Ưu tiên phát triển giáo dục, thực hiện công bằng giáo dục xã hội. Giáo dục là nền móng chấn hưng dân tộc, công bằng giáo dục là nền tảng quan trọng bảo đảm bình đẳng cơ hội và thực hiện công bằng xã hội. Thực thi chiến lược “hưng quốc khoa học giáo dục” và “cường quốc nhân tài”, cần thực thi giáo dục tố chất, đổi mới quan niệm giáo dục, làm sâu sắc thêm phương thức và nội dung giáo dục, nâng cao trình độ hiện đại hóa giáo dục. Giải quyết vấn đề công bằng giáo dục cần phải thực hiện tốt giáo dục cơ sở, mang đến cho nhân dân một nền giáo dục như ý. Trọng tâm của giáo dục cơ sở ở nông thôn cần phải tiếp tục củng cố thành quả giáo dục “song cơ”, cần phải nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục theo chế độ bắt buộc 9 năm, cộng thêm sự trợ giúp tài chính đối với giáo dục bắt buộc ở nông thôn, thực hiện tốt chính sách “hai miễn một bù”. Thành phố cần nhanh chóng giải quyết vấn đề con em của công nhân và nông dân gặp khó khăn trong việc nhập học, quán triệt nguyên tắc công bằng trong giáo dục cơ sở, đảm bảo cho người dân ở thành phố và nông thôn có thể nhận được sự bình đẳng về cơ hội và bình đẳng về quyền lợi giáo dục.

Tìm mọi cách để mở rộng phát triển việc làm, thực hiện xã hội có đủ việc làm. Người dân coi “dân vĩ thực vi thiên”. Việc làm là đặc biệt cơ bản của dân sinh, chỉ khi người dân an cư lạc nghiệp, phát huy hết khả năng, có thể đạt được những điều mình mong muốn, như thế mới có thể thực hiện xã hội hài hòa ổn định. Giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm thể hiện mối quan hệ qua lại mật thiết. Ở mức độ khái quát, việc làm là từ thay thế của phát triển. Mặt khác, nâng cao mức sống của nhân dân, thực hiện xã hội công bằng là cơ sở quan trọng của việc thực hiện ổn định hài hòa xã hội. Các cấp chính quyền cần phải đặt việc làm và tăng trưởng kinh tế vào vị trí quan trọng như nhau, thực thi mở rộng chiến lược phát triển việc làm, ủng hộ việc tự chủ tạo nghiệp, thúc đẩy tạo nghiệp để mở rộng việc làm. Cần hoàn thiện cơ chế tạo nghiệp thị trường, kiện toàn chế độ bồi dưỡng giáo dục chức nghiệp, xây dựng thống nhất quy phạm thị trường về nguồn nhân lực giúp đỡ công nhân tái việc làm, tích cực hướng dẫn lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn chuyển hướng sang lĩnh vực phi nông nghiệp, thiết thực làm tốt vấn đề việc làm của những sinh viên tốt nghiệp từ các trường, bộ đội phục viên, lực lượng lao động mới tăng cường. Nỗ lực xây dựng chế độ bình đẳng về việc làm, mọi người ai cũng có cơm ăn, ai cũng được phát huy năng lực.

Nâng cao thu nhập của người dân ở thành phố và nông thôn, thực hiện công bằng trong phân phối. Chế độ phân phối thu nhập hợp lý là sự thể hiện quan trọng của công bằng xã hội. Giải quyết vấn đề phân phối tất yếu phải tích cực thúc đẩy việc cải cách đổi mới chế độ phân phối thu nhập, từng bước hoàn thiện chế độ phân phối lấy phân phối theo lao động làm chủ đạo, đồng thời áp dụng nhiều loại hình phân phối khác, xây dựng và kiện toàn cơ chế tăng lương hợp lý, thông qua “mở rộng mức chung, nâng mức thấp, hạn mức cao” để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, hình thành cục diện phân phối thu nhập “hai đầu nhỏ, ở giữa to”, làm cho quảng đại quần chúng nhân dân đều sống hạnh phúc, cùng được hưởng thành quả của cải cách mở cửa. “Hiệu suất thứ nhất, mọi mặt công bằng”, đó là phương châm và nguyên tắc chỉ đạo đối với việc giải quyết vấn đề phân phối trong giai đoạn đầu tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Vai trò của nhà nước là tăng cường điều tiết vĩ mô đối với phân phối thu nhập, chú trọng công bằng xã hội, nâng cao thu nhập cho người có thu nhập thấp, thúc đẩy mọi người cùng giàu có. Cũng cần hoàn thiện chế độ thu thuế, điều chỉnh hợp lý sự chênh lệch về thu nhập, ngăn chặn phân hóa hai cực. Cần làm tốt sự nghiệp công ích, sự nghiệp chung của xã hội, nhanh chóng xóa bỏ tình trạng bất công trong lĩnh vực phân phối sản phẩm công cộng; cần đặc biệt chú ý đến những khu vực nghèo khổ, giai tầng nghèo khổ, nhân khẩu nghèo khổ, những nhóm khó khăn đặc biệt,… Đảm bảo và duy trì mức sống cơ bản, đồng thời tăng cường giúp đỡ người nghèo.

Huy động quốc gia, tập thể, ngành nghề, xã hội, tính tích cực của cá nhân, xây dựng kiện toàn hệ thống đảm bảo và cứu trợ xã hội. Chế độ đảm bảo xã hội có vai trò quan trọng đối với ổn định và hài hòa xã hội. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo xã hội, làm tốt kế hoạch bảo hiểm cho người già, bảo hiểm y tế, bảo hiểm an toàn lao động, bảo hiểm thất nghiệp,… xây dựng chế độ y tế vệ sinh cơ bản bao trùm cả thành thị và nông thôn, nâng cao năng lực xử lý tức thời đối với những vấn đề vệ sinh công cộng đột xuất phát sinh, kiện toàn và hoàn thiện hệ thống bảo trợ, giúp đỡ,… đối với những tầng lớp khó khăn trong xã hội. Toàn thể chính phủ và các nguồn lực xã hội cần giúp đỡ một cách thiết thực việc giáo dục đối với học sinh thành phố và nông thôn, cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe, tích cực nghiên cứu những lộ trình mới trong vấn đề bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe người già ở nông thôn, giải quyết thiết thực vấn đề các gia đình nông thôn không có khả năng khám chữa bệnh, cũng như vấn đề bệnh tật mà trở nên nghèo đói. Có thể lợi dụng các hình thức đầu tư tài chính của chính phủ, tiến thêm một bước trong việc mở rộng thực lực và quy mô của vốn bảo hiểm xã hội, hoàn thiện chức năng đầu tư và đảm bảo nguồn vốn bảo hiểm xã hội, đồng thời mở rộng bảo hiểm xã hội bao trùm toàn xã hội, tích cực sáng tạo điều kiện hướng đến các xí nghiệp dân doanh, hướng đến nông thôn.

Ngoài ra, cần phải hoàn thiện quản lý xã hội, tăng cường trị an xã hội và an toàn sản xuất, giải quyết triệt để các mâu thuẫn xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quần chúng nhân dân; kích thích cao độ sức sáng tạo xã hội, hình thành cơ chế sáng nghiệp và quan niệm về sự thích ứng với chế độ kinh tế cơ bản trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội; khích lệ mọi người làm việc, giúp đỡ mọi người hoàn thành sự nghiệp.

3/ Nắm chắc tình hình cơ bản của đất nước, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại – phương pháp cơ bản để giải quyết vấn đề dân sinh, xây dựng xã hội hài hòa

Bảo vệ và cải thiện đời sống nhân dân cần phải kết hợp việc xây dựng lòng nhiệt tình với thái độ thực sự cầu thị, không được xem đó như là thành tích chính trị. Cùng với việc giải quyết vấn đề dân sinh theo phương châm chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, bất luận là trung ương hay địa phương, các cấp chính quyền đều phải lấy việc giải quyết vấn đề dân sinh làm nhiệm vụ quan trọng. Kỳ vọng của quần chúng nhân dân đối với việc giải quyết vấn đề dân sinh ngày càng cao. Nhưng, nếu xem việc giải quyết vấn đề dân sinh như là thành tích chính trị, chú trọng chủ nghĩa hình thức tất sẽ dẫn đến chủ nghĩa thành tích hay lý thuyết xa rời thực tiễn, khó mà duy trì lâu dài được.

Để bảo vệ và cải thiện đời sống nhân dân, cần kiên trì thái độ thực sự cầu thị, các biện pháp phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước và phù hợp với thực tế. Từ sau công cuộc cải cách mở cửa, thực lực tổng thể kinh tế của Trung Quốc phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, do nền tảng quá mỏng, dân số đông, nên thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với mức bình quân của thế giới. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, đầu năm 2007, chi phí tiêu dùng binh quân của khoảng 100 triệu dân chưa đến 1 USD/ngày/người; người già trên 65 tuổi đã vượt mức 7% tổng dân số cả nước, những người mù chữ hoặc biết chưa đến 1500 chữ vẫn còn khoản ghơn 100 triệu người. Đối diện với nhiệm vụ khó khăn này, cần phải xuất phát từ đặc điểm cụ thể của Trung Quốc, các biện pháp phải phù hợp với tình hình thực tế và dốc hết sức lực để làm. Trước mắt, việc nào có thể làm được thì cần phải làm một cách mạnh mẽ, quyết liệt để làm tốt; việc nào chưa thể làm được thì phải giải thích rõ cho quần chúng nhân dân, đồng thời tích cực tạo điều kiện để từng bước giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề dân sinh là một nhiệm vụ quan trọng, rất khó khăn và cần có nhiều thời gian.

Để giải quyết vấn đề dân sinh, cần tăng cường nghiên cứu điều tra, đi sâu vào thực tế và cơ sở, hiểu rõ dân tình dân ý. Vấn đề dân sinh ở mỗi khu vực khác nhau, mỗi cộng đồng người khác nhau có những đặc điểm khác nhau, phương pháp “đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân” thường chỉ có thể giải quyết được những khó khăn nhất thời, mà không thể giải quyết được bản chất vấn đề. Chỉ có đi sâu vào thực tế, hiểu được ý nguyện của người dân, tập trung sức lực phân tích nghiên cứu đối với vấn đề này mới có thể xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, truy tìm căn nguyên gốc rễ để tìm ra được nguyên nhân căn bản của vấn đề, từ đó mới có thể tìm thấy biện pháp giải quyết vấn đề, mới có chính sách đúng đắn để từng bước giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh rằng, xây dựng xã hội, cải thiện vấn đề dân sinh là công việc của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, cần phải động viên toàn thể xã hội quan tâm và tham dự. Ở một số quốc gia phát triển, việc đa dạng hóa cung cấp các sản phẩm công cộng đã trở thành một xu thế. Đóng vai trò là quốc gia phát triển, chúng ta càng cần phải hướng dẫn, động viên tất cả các lực lượng xã hội, cung cấp những phục vụ chung để bù đắp cho sự khiếm khuyết của các phục vụ công cộng bộ phận. Chỉ cần Đảng và Chính phủ luôn dựa vào dân, phát huy tất cả các nhân tố tích cực, thúc đẩy mọi lực lượng xã hội cùng xây dựng; chỉ cần toàn thể nhân dân khắc phục tư duy “đợi, dựa, đòi hỏi”, tự lập tự cường, đồng tâm hiệp lực, vấn đề dân sinh nhất định sẽ từng bước được giải quyết trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, xã hội cũng sẽ nhất định ngày càng trở nên hài hòa.

Nguồn:Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình Hòa (đcb) – Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa – NXB KHXH 2010.

Tôn Vĩ Bình, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Viện KHXH Trung Quốc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s