Ở Trung Quốc, từ chế độ kinh tế công hữu đơn nhất sang chế độ kinh tế cơ bản của giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội lấy chế độ công hữu làm chủ thể, nhiều chế độ sở hữu kinh tế cùng phát triển, từ thể chế kinh tế kế hoạch truyền thống đến thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một cuộc cải cách có tính lịch sử của thể chế xã hội chủ nghĩa. Từ đường lối cơ bản của Đảng do tập thể lãnh đạo của Hội nghị Trung ương lần thứ hai của Đảng mà đồng chí Đặng Tiểu Bình là hạt nhân đề ra đến cương lĩnh cơ bản xây dựng chủ nghãi xã hội mang màu sắc Trung Quốc do Hội nghị Trung ương 3 mà đồng chí Giang Trạch Dân là hạt nhân đề ra là sự đi thêm một bước cuộc cải cách thể chế xã hội chủ nghĩa. Chính nhờ có cải cách liên tục và không ngừng đó, Trung Quốc mới thực hiện được bước nhảy vọt có tính lịch sử vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Trung Hoa. Hơn 20 năm nay, Trung Quốc đã phát triển lành mạnh với tốc độ cao và liên tục nền kinh tế quốc dân. Qua nỗ lực chung của toàn Đảng và nhân dân toàn quốc, mục tiêu chiến lược bước hai do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đến năm 2000 tăng gấp bốn lần tổng giá trị sản phẩm quốc dân của năm 1980 đã hoàn thành trước thời hạn vào năm 1995. Tổng giá trị sản phẩm quốc dân đã tăng từ 362,4 tỷ NDT của năm 1978 lên 7955,3 tỷ NDT của năm 1998. Sản lượng các ngành công nông nghiệp chủ yếu đứng hàng đầu thế giới, tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) đã nhảy vọt lên đứng thứ 7 trên thế giới, dự trữ ngoại tệ đứng thứ hai thế giới. Cơ sở vật chất kỹ thuật để phát triển kinh tế và phòng ngừa các rủi ro đã được tăng cường mạnh mẽ. Hơn 20 năm nay, chúng ta đã giải quyết về cơ bản vấn đề no ấm của 1,2 tỷ dân, mức sống của nhân dân đại thể đạt mức sung túc, đang xây dựng toàn diện xã hội sung túc. Năm 1999, sản lượng lương thực đạt trên 600 triệu tấn. Năm 1997, thu nhập có thể khống chế bình quân đầu người của nhân dân thành thị trong cả nước đạt 5160 NDT. Tuổi thọ bình quân từ 35 tuổi của năm 1949 tăng lên 70,8 tuổi hiện nay. Hơn 20 năm qua, chúng ta đã phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Công cuộc xây dựng chính trị dân chủ thu được hiệu quả rõ rệt, công cuộc xây dựng nền văn mih tinh thần xã hội chủ nghĩa thu được những thành quả mới, sự nghiệp hòa bình thống nhất Tổ quốc đã có bước đi mới, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền hành chính đối với Hong Kong và Macao, sự nghiệp giáo dục khoa học văn hóa, xây dựng quốc phòng, ngoại giao… đều thu được thành tựu vĩ đại. Năm 1997, Trung Quốc chẳng những đã thành công trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của cơn bão táp tiền tệ châu Á, mà bằng việc đảm bảo cho đồng NDT không bị mất giá đã có đóng góp to lớn đối với việc ổn định và phục hồi nền kinh tế châu Á, ổn định và phát triển nền kinh tế thế giới, đã được sự ca ngợi rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Năm 1998, Trung Quốc lại chiến thắng trận lụt đặc biệt chưa từng gặp phải trong 100 năm nay, giảm tới mức thấp nhất những thiệt hại của Nhà nước, tính mệnh và tài sản của nhân dân. Tinh thần vĩ đại chống bão lụt thể hiện sức quy tụ và sức chiến đấu mạnh mẽ của quần chúng nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự thay đổi to lớn trong hơn 20 năm qua của Trung Quốc chẳng những là kỳ tích trong toàn bộ lịch sử phát triển của chủ nghĩa xã hội mà cũng là kỳ tích trong toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại. Ở giờ phút lịch sử nghiệt ngã khi phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào thoái trào, với thành tựu huy hoàng mà mình sáng tạo ra, Trung Quốc vĩ đại tuyên bố với toàn thế giới: chủ nghĩa xã hội chưa chấm dứt, không thể chiến thắng chủ nghĩa xã hội, tiền đồ của chủ nghĩa xã hội vô cùng tươi sáng!

Chế độ xã hội chủ nghĩa đại biểu cho phương hướng phát triển của xã hội loài người

Dân tộc phải độc lập, đất nước phải giàu mạnh, nhân dân phải hạnh phúc, xã hội muốn tiến bộ, đó là trào lưu lịch sử không thể kháng cự của thế kỷ XX và cũng là phương hướng tiến bộ của văn minh nhân loại trong thế kỷ XXI.

Kể từ sau khi giai cấp tư sản xây dựng thị trường thế giới, toàn bộ thế giới được chia làm hai bộ phận: một bộ phận là thiểu số mấy dân tộc áp bức có của cải và thực lực quân sự khổng lồ. Một bộ phận khác là đa số các dân tộc bị áp bức. Thiểu số dân tộc áp bức ở địa vị chính quốc, đông đảo dân tộc bị áp bức ở địa vị phụ thuộc, nửa lệ thuộc. “Tội ác tầy trời, phản động tột đỉnh” (Lenin Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, tập 38, p46). Để củng cố sự thống trị đối với các nước thuộc địa, chủ nghĩa tư bản quốc tế không ngừng tạo ra mâu thuẫn dân tộc và chia rẽ dân tộc, một mặt tạo ra thù hận chủng tộc giữa các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động ở các cường quốc tư bản chủ nghĩa phương Tây, mặt khác cũng tạo ra mâu thuẫn xích mích giữa các nước thuộc địa và giữa các dân tộc bị chia rẽ. Lâu nay, để giành giải phóng dân tộc, các dân tộc bị áp bức đã tiến hành cuộc đấu tranh bất khuất, nhưng đều không đạt được mục đích đã định. Sự ra đời và phát triển của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chẳng những đã giành được độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia của mình, mà còn làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa tư bản. Giữa thế kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên cuồn cuộn ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh cũng như hơn 100 quốc gia dân tộc độc lập ra đời từ đó là sản phẩm của ảnh hưởng to lớn của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, là thành quả to lớn của tiến bộ văn minh nhân loại trong thế kỷ XX. Nếu không có sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, không có vũ khí tư tưởng và phương hướng phát triển mà chủ nghĩa xã hội cung cấp cho, thì lịch sử nhân loại của thế kỷ XX không thể có thay đổi to lớn như thế.

Hòa bình là tiền đề của phát triển, phát triển là bảo đảm cho hòa bình. Chỉ có thực hiện hòa bình và phát triển mới có thể thúc đẩy sự phồn vinh chung của thế giới. Nhưng, cuộc chiến tranh giữa chủ nghĩa đế quốc, chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc với các nước kinh tế văn hóa lạc hậu, cũng như cuộc chiến tranh giữa các nước kinh tế văn hậu do chủ nghĩa đế quốc gây ra, đặc biệt là hai cuộc chiến tranh thế giới nổ ra trong thế kỷ XX khiến nhân loại phải trải qua cướp bóc và tai họa khủng khiếp. Lâu nay, tất cả các quốc gia và nhân dân yêu chuộng hòa bình luôn tìm một lực lượng để ngăn chặn chiến tranh, tránh khỏi chiến tranh, xây dựng thế giới mới hòa bình ổn định, hợp tác bình đẳng, phát triển phồn vinh. Sự ra đời và phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa đã làm cho các quốc gia và nhân dân yêu chuộng hòa bình và phát triển nhìn thấy niềm hy vọng. Các nước xã hội chủ nghĩa trước sau như một thực hiện nguyên tắc cơ bản của ngoại giao là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng đôi bên cùng có lợi và cùng tồn tại hòa bình, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, tôn trọng đầy đủ quyền của nhân dân các nước tự chủ lựa chọn chế độ xã hội và con đường phát triển. Các nước xã hội chủ nghĩa chẳng những tích cực đề xướng và thực hiện nghiêm chỉnh như thế, mà còn đoàn kết thế giới thứ 3 đông đảo cùng nỗ lực kết thành mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, đã hình thành nên lực lượng hùng mạnh ngăn ngừa chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ 3 mà người ta thường lo lắng sở dĩ không nổ ra, hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề của thế giới ngày nay, thì một trong những nguyên nhân quan trọng là sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sự tồn tại của nước Trung Hoa Xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.

Thế giới đại đồng, an cư lạc nghiệp là lý tưởng tốt đẹp vốn có từ lâu của loài người. Nhưng hàng ngàn năm nay, do sự tồn tại của chế độ tư hữu, bóc lột giai cấp và áp bức giai cấp luôn đi liền với nhân loại như hình với bóng. Chủ nghĩa tư bản mở rộng bóc lột giai cấp, áp bức giai cấp thành bóc lột dân tộc, áp bức dân tộc, đẩy thối nát và tội ác của chế độ tư hữu lên tột đỉnh. Đặc biệt là 20 năm gần đây, phân hóa hai cực tiếp tục mở rộng, mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt hơn. Lấy Mỹ là nước phát triển nhất làm ví dụ, thời gian từ năm 1973 đến năm 1992, thu nhập bình quân của các gia đình có thu nhập cao chiếm 20% nước Mỹ đã tăng 20%, còn thu nhập bình quân của các gia đình có thu nhập thấp chiếm 20% của cả nước Mỹ lại giảm đi 12%. Hiện nay, nước Mỹ có khoảng 20% số người sống dưới mức nghèo đói, 7,6 triệu người sống dựa vào tiền cứu tế để qua ngày, 2 triệu người không có nơi nương tựa. Còn những người gàiu có từ một triệu USD trở lên đã từ 2,8 triệu của đầu những năm 80 tăng lên 4 triệu. Nếu ta nhìn ra thế giới, hiện tượng đó càng làm cho người ta trông thấy mà ghê. Các nước phát triển chỉ chiếm 20% dân số thế giới nhưng chiếm tới 86% GDP của toàn thế giới, còn các nước nghèo nhất chiếm 20% dân số thế giới chỉ chiếm 1% GDP của toàn thế giới. Toàn thế giới có 1,3 tỷ người sống dưới mức nghèo khổ, sinh hoạt phí mỗi ngày chưa đầy 1 USD. Tài sản của 3 người giàu nhất trên thế giới đã vượt tổng vơ vét GDP của 48 nước kém phát triển. Một nước Mỹ bị chia là “hai” – một nước Mỹ – một nước Mỹ nghèo, một Trái đất bị chia làm “hai” – một Trái đất giàu – một Trái đất nghèo! Sự vơ vét tham lam của giai cấp tư sản độc quyền quốc tế đối với của cải xã hội và sự phân hóa hai cực trên phạm vi thế giới, đã dẫn đến một loạt khủng hoảng: nghèo đói, chết chóc, trụy lạc, tội phạm, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, môi trường sinh thái xấu đi, tài nguyên bị phá hoại… Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đương đại chứng tỏ, mâu thuẫn cơ bản giữa xã hội hóa sản xuất và chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã đạt tới giới hạn về khu vực. Mảnh đất để nó tự điều tiết ngày càng nhỏ đi, nguy cơ phải đương đầu ngày càng trầm trọng. Chủ nghĩa tư bản quốc tế do không thể nào khắc phục nổi mâu thuẫn vốn có của nó, cuối cùng sẽ bị chôn vùi, và thay thế nó chỉ có thể là chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là “giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ phân hóa hai cực, cuối cùng đi đến cùng giàu có”. Đó là điều mà lòng người hướng tới, là xu thế tất yếu, là lối thoát duy nhất để nhân loại thoát khỏi khó khăn. Trong cuộc đọ sức với chủ nghĩa tư bản, mặc dù hiện nay chủ nghĩa xã hội còn tạm thời ở thế yếu, nhưng là một sự vật mới, nó có sức sống vô cùng mãnh liệt, qua rèn luyện trong bão táp, nhất định nó sẽ được củng cố, phát triển và lớn mạnh. Trái đất trong tương lai tất yếu sẽ là thế giới của chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa cộng sản.

Người dịch: Trần Thanh Hà

Nguồn: TN 2000 – 105

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s